Školení BOZP Ostrava

Už jste někdy zažili školení bezpečnosti práce? Anebo jste podnikatelem, a tak padá povinnost provést školení na Vás? Mnohdy se stává, že neodborně provedené školení probíhá až příliš stručně, fádně a pro zaměstnance tak nemá prakticky žádný užitek. Pokud chcete pro své zaměstnance zajistit školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jim přinese opravdový užitek a bude jej bavit, obraťte se na profesionály v oboru. Více informací najdete na stránce www.energom.cz.

Kdy a kde probíhá školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) neprobíhá ve volném čase zaměstnance nebo dokonce o dovolené. Školení BOZP se standardně organizuje v běžné pracovní době a zaměstnanci za něj náleží řádný plat – to se týká jak prvního, resp. vstupního školení na novém pracovišti, tak i následujících, resp. periodických školení BOZP.

Školení BOZP většinou probíhá přímo v podniku, ale stejně tak může probíhat v externí firmě anebo i v terénu. Záleží na tom, jakou pracovní pozici zaměstnanec zastává a co je náplní jeho práce – pro zaměstnance, kteří pracují v podniku, je nejužitečnější absolvovat školení přímo na svém pracovišti, zatímco zaměstnanci, jenž běžně pracují v terénu, mohou školení absolvovat na místě, které je typické pro jejich práci anebo v nějakém školícím středisku.

Jak probíhá školení BOZP?

Školení zaměstnanců probíhá na všech úrovních řízení i pro řadové zaměstnance a jeho absolvování je povinné pro všechny zaměstnance podniku. Školení se samozřejmě liší podle toho, jakou pracovní pozici zaměstnanec zastává a jakou pracovní činnost vykonává.

Školení má obvykle dvě části – teoretickou a praktickou, přičemž v malých podnicích nebo v případě některých typů pracovních pozic je možné sloučit obě části školení v jednu. Při obecném neboli teoretickém školení, jež může probíhat například v kanceláři nebo v zasedací místnosti apod., se zaměstnanec dozvídá svá práva a povinnosti a zásady bezpečného chování a jednání na pracovišti. Při následném praktickém školení, které probíhá přímo na pracovišti, se většinou probírají stejná nebo podobná témata, jako při obecném školení, ale s praktickými ukázkami, takže zaměstnanec si vše zopakuje a snáze pochopí a zapamatuje, díky čemuž pak může nově nabyté poznatky aplikovat v praxi při své práci.

Aby bylo pro zaměstnance školení BOZP maximálně užitečné, je dobré, pokud je zaměstnanec aktivní a sám se zeptá na věci, které mu nejsou jasné, anebo navrhne témata, jakými se může školení ubírat. Zaměstnanci, kteří jsou na své pracovní pozici již léta, zpravidla dobře znají základní záležitosti své práce a tak je pro ně přínosnější, pokud se na školení dozví novinky v oboru anebo případné změny v zákonech apod.

Úspěšné absolvování školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Po školení je nutno absolvovat test, který ukáže, zda je zaměstnanec na svou práci připraven. Jestliže test dopadne dobře, zaměstnanec může ihned nastoupit na své pracovní místo. Pokud však test dopadne negativně, zaměstnance si jej musí zopakovat nebo podstoupit nové školení.

Bez absolvování školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kladného výsledku následného testu nemůže zaměstnanec vykonávat žádnou práci!

Jak zorganizovat a vést školení BOZP?

Nevíte, jak pro své zaměstnance připravit takové školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby se na něm nenudili a dozvěděli se vše důležité? Aby pro ně školení bylo opravdovým přínosem a ne jen pomalu ubíhající nudou? Aby jim školení opravdu něco dalo? Anebo nemáte na školení čas?

Při školení Vám může pomoci školící příručka BOZP a osnova školení zaměstnanců BOZP. Přesto platí, že pokud Vám chybí zkušenosti s prováděním školení, ani příručka Vám nebude moc platná. V takovém případě se vyplatí kontaktovat profesionály, kteří školení kompletně připraví a povedou od začátku až po uskutečnění závěrečného testu.

Školení bude samozřejmě individuální a přizpůsobeno konkrétním pracovním činnostem jednotlivých zaměstnanců. Profesionální firmy Vám kromě školení BOZP nabídnou i další komplexní služby z oblasti BOZP – zpracování a vedení dokumentace BOZP, vypracování směrnic práce, pracovních postupů a kategorizace práce, vytvoření bezpečnostních plánů, zajištění osobních ochranných pracovních prostředků, optimalizaci bezpečnostních a preventivních opatření v podniku, organizování vnitropodnikových revizí, zastupování při jednání z úřady a státními kontrolními orgány atp. Více informací naleznete na internetových stránkách www.energom.cz.

Co je obsahem školení BOZP?

Obsah školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je závislý na typu pracovního prostředí a na tom, jaké pracovní činnosti bude zaměstnanec na svém pracovišti vykonávat. Podle typu pracoviště a druhu pracovních činností je možné některé body osnovy školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci projít jen letmo, anebo zcela vynechat a jiným naopak věnovat zvýšenou pozornost a důkladně je probrat.

Obecné školení a školení na pracovišti může probíhat dle osnovy, přičemž ty se částečně překrývají, což zaměstnancům umožní nabyté poznatky lépe vstřebat, zapamatovat si je a aplikovat v praxi.

Osnovy školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Osnova obecného, tedy teoretického školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může vypadat následovně:

 • Obecné školení BOZP
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Práva a povinnosti zaměstnance
 • Pravidelné bezplatné poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) zaměstnancům
 • Typické pracovní úrazy na pracovišti a jak na ně reagovat
 • Pracoviště, pracovní prostředí, výrobní a provozní prostory, ochrana zdraví
 • Chemické látky a přípravky a jak s nimi nakládat
 • Bezpečnostní značky, značení a signály na pracovišti
 • Sklady, skladování materiálu, regály
 • Nářadí a pracovní pomůcky
 • Elektrická zařízení a práce s nimi
 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Kategorizace práce – do jaké kategorie byla zařazena pracovní pozice daného zaměstnance
 • Povinnosti zaměstnance na úseku požární ochrany (PO)
 • Školení BOZP na pracovišti

Osnova praktického školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti může vypadat následovně:

 • Nebezpečná místa na pracovištích, prevence úrazů
 • Zakázané pracovní činnosti a postupy práce
 • Lokalizace prostředků pro poskytnutí první pomoci
 • Lokalizace přenosných hasicích přístrojů a zdrojů požární vody na hašení požáru
 • Způsob vyhlášení požárního poplachu
 • Povinnosti zaměstnanců na úseku požární ochrany (PO)
 • Požární poplachové směrnice, požární řád pracoviště
 • Rizika na pracovišti
 • Vnitřní předpisy podniku
 • Dopravní řád podniku
 • Chemické látky používané v podniku, na pracovišti a při pracovních činnostech zaměstnance, návody k jejich použití
 • Návody a bezpečnostní opatření týkající se elektrických strojů a přístrojů
 • Technologické postupy
 • Seznámení s osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), jejich používáním a údržbou
 • Vnitřní mzdové předpisy
 • Pracovně lékařské služby pro zaměstnance
 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

 • bezpečnost na pracovišti
 • potřebné školení
 • prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP.

Dále by Vás mohlo zajímat